RadioXar klub

Pořadatel resp. společnost Glenmark Pharmaceuticals s r.o., se sídlem: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ: 465 05 164, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150331 (dále jen „pořadatel“) tímto vyhlašuje akci s názvem „RadioXar klub“ s cílem pomoci ochraně přírody.

Do akce se mohou zapojit všichni zákazníci fyzické osoby starší 15 let (dále jen „účastník akce“).

Účastníkem akce se stane každý, kdo odešle v termínu konání akce na adresu pořadatele akce, tedy na adresu: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, zásilku obsahující 3 prázdné tuby od výrobku RadioXar krém 150ml společně se svým jménem, příjmením, e-mailovou adresu a adresou pro doručování.

Zásilka musí obsahovat min 3 prázdné tuby výrobku RadioXar krém 150ml.

Za každé 3 prázdné tuby doručené najednou pořadateli akce v době trvání akce v rámci zásilky s kontaktními údaji, získává účastník, který splnil podmínky akce, 1 balení výrobku RadioXar krém 150ml zdarma. V případě, že tedy zásilka obsahuje 4 prázdné tuby má účastník stále nárok jen na 1 balení výrobku RadioXar krém 150ml zdarma. V případě, že zásilka obsahuje 9 prázdných tub má účastník nárok na 3 balení výrobku RadioXar krém 150ml zdarma.

Výrobek zdarma bude zaslán každému účastníku akce, který splní podmínky akce dle těchto pravidel na jeho korespondenční adresu uvedenou v rámci uvedené zásilky, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb.

Poštovné hradí vždy odesílatel! Pořadatel neručí za ztrátu či poškození, poštovní zásilky, jakož i odeslaného výrobku zdarma, poskytovatelem poštovních služeb.

Akce probíhá na území České republiky v termínu od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2017, přičemž pro účely účasti na akci je podstatné datum doručení zásilky. K zásilkám doručeným mimo termín konání akce, se nepřihlíží a nevzniká z nich účastníkům žádný nárok.

Účastník svou účastí dle pravidel akce souhlasí se zpracováním svých osobních údajů (které poskytl v rámci zásilky) za účelem realizace této akce, tj. její vyhodnocení a kontaktování účastníků. Dále souhlasí i se zpracováním osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení, kontaktní adresa, e-mail) (dále jen „údaje“) za účelem jejich zařazení do databáze společnosti Glenmark Pharmaceuticals s r.o., se sídlem: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ: 465 05 164, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150331 (dále jen „společnost“), jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, tj. do žádosti o likvidaci svých osobních údajů. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může kdykoliv požádat o likvidaci osobních údajů, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, atd. Dozorový orgán je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

V případě, že bude mít pořadatel oprávněné podezření na jakékoli nekalé či podvodné jednání účastníka akce, rozhodne o jeho vyloučení z dané akce a účastníkovi tak nevznikají jakékoli nároky vůči pořadateli.

Pořadatel se zavazuje se zaslanými prázdnými tubami jednat v souladu s příslušnou legislativou, zejména zákonem o obalech atp.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této akce, případně akci zrušit, přerušit či odložit nebo změnit dobu trvání akce. Veškeré takové změny budou neprodleně zveřejněné na webových stránkách www.glenmarkpharma.cz.